با ویزای طولانی مدت دانشجویی یا اجازه اقامت (VLS-TS) ،شما اجازه کار دانشجویی در فرانسه را دارید.

زمان کار مجاز
شما می توانید حداکثر 964 ساعت در سال کار کنید (60٪ از زمان قانونی کار سالانه).

اگر این محدودیت را رعایت نکنید، خطر انصراف و امتناع از تمدید اجازه اقامت خود توسط پرفکتوق وجود خواهد داشت.

این دوره زمانی شروع می شود که کارت اقامت یا برگه اوفی شما صادر شود.

** به عنوان مثال، اگر اجازه اقامت شما در 20 سپتامبر 2022 برای شما صادر شده است، می توانید حداکثر تا 19 سپتامبر 2023 حداکثر 964 ساعت کار کنید **

تشریفات اداری:
– کارهای دانشجویی نیاز به مجوز خاص ندارد.
– استخدام شما تنها پس از آن صورت می گیرد که کارفرما نام شما را به اداره کار اعلام کند.

نکته:
با کارت دانشجویی شما اجازه خوداشتغالی (auto-entrepreneur) ندارید.

**************

You must have a student long-stay visa equivalent to a residence permit (VLS-TS) or a student residence permit for working (as a student).

Authorized working time
You can work a maximum of 964 hours per year (60% of the legal annual working time).

If you do not respect this limit, you risk the withdrawal and refusal of renewal of your residence permit.

This period begins when your card is issued or your VLS-TS is validated.

For example, if your residence permit was issued to you on September 20, 2022, you can work a maximum of 964 hours until September 19, 2023.

Formalities
You can carry out any salaried activity without any other work permit.

Your hiring can only take place after your employer has declared your name to the prefecture of the department in which the employer establishment has its headquarters.

Your employer must complete this formality at least in 2 working days: Corresponds to all days of the week, with the exception of the weekly rest day (generally Sunday) and public holidays usually not worked in the company before the date of effect of your hiring.

 

Note
The student residence permit does not allow you to be self-employed (auto-entrepreneur).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *